آمار مهندسی

100,000ریال

آمار مهندسی شامل توزیع های نمونه ای، برآورد نقطه ای، برآورد فاصله ای، آزمون فرض ، تحلیل واریانس ، رگرسیون ، آمار توصیفی و بررسی خروجی های کامپیوتری

در انبار موجود نمی باشد