• خرید اینترنتی منابع و کتابهای ازمون کارشناسی ارشد و دکتری سراسری ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی و دانشگاه ازاد
    پی اچ دی مارکت

کارشناسی ارشد علوم زمین

جزوه ها و تست و سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم زمین حاوی دروس زبان عمومی و تخصصی انگلیسی، رسوب شناسي و پترولوژي سنگ های رسوبي، آب هاي زيرزميني، زمين شناسي ايران، زمین شناسی نفت، ژئوشيمي، سنگ شناسي، ديرينه شناسي، زمین شناسی مهندسي، زمین شناسی ساختمان، چينه شناسی، زمین شناسی اقتصادي، زمین شناسی زيست محيطي و مورد پذیرش در گرایش های پترولوژي، زمین شناسی اقتصادی، زمین ساخت (تکتونیک)، آب زمین شناسی، چینه نگاری و دیرینه شناسی، رسوب شناسي و سنگ های رسوبي، زمین شناسی نفت، زمین شناسی مهندسي، زمین شناسی زيست محيطي، زمین شیمی، سنجش از دور زمین شناختی

نمایش یک نتیجه