• خرید اینترنتی منابع و کتابهای ازمون کارشناسی ارشد و دکتری سراسری ، پیام نور ، پردیس ، غیرانتفاعی و دانشگاه ازاد
    پی اچ دی مارکت

کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی

جزوه های مطرح و کاربردی و کتب آزمون کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی حاوی دروس زبان عمومی و تخصصی انگلیسی، فلسفه جغرافيا، آمار و احتمالات، آب و هواشناسي (مباني و ايران)، ژئومورفولوژي (مباني و ايران)، مباني سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي، جغرافياي شهري (مباني و ايران)، برنامه ريزي شهري، جغرافياي روستايي و عشايري (مباني و ايران)، برنامه ريزي روستايي، برنامه ريزي منطقه ای و آمایش سرزمین، مخاطرات طبيعي و انسانی، جغرافياي سياسي (مباني و ايران)، ژئوپلتيك، جغرافياي طبيعي (مباني و ايران)، جغرافياي انساني (شهری و روستایی)، جغرافياي نظامي ايران و كشورهاي همجوار، دروس تخصصي رشته هاي طبيعت گردي و جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري در گرایش های رشته آب و هواشناسی، ژئومورفولوژی، جغرافيا و برنامه ريزي شهري

نمایش یک نتیجه